Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt verstaan onder:

– de gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden,

Pamela Veldema De Caascooper 40 1531PX Wormer

– de wederpartij: de contractpartner van Pamela Veldema

– Het intakegesprek, inclusief de eerste sessie nemen 60 minuten in beslag.

– de behandeling: de neurofeedback training en/of online cursussen.

2. Toepasselijkheid

Deze ALGEMENE VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door de gebruiker.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij komt tot stand na aanbod door gebruiker en acceptatie van dat aanbod hetzij schriftelijk of mondeling door de wederpartij.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Gebruiker zal zich ervoor inspannen de door gebruiker te leveren behandeling naar beste inzicht en vermogen te zullen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Gebruiker heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij, nooit een resultaatverplichting. Wederpartij erkent dat bij neurofeedback en online cursussen het niet mogelijk is het resultaat en het aantal benodigde behandelingen te voorspellen om het door wederpartij gewenste effect te bereiken.

Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door wederpartij.

5. Annulering van afspraken en beëindiging behandeling

Afspraken voor behandeling moeten uiterlijk 24 uur vóór het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is gebruiker gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de wederpartij in rekening te brengen. De behandeling kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de overeenkomst. Indien blijkt dat de geconstateerde situatie binnen de behandeling niet is aan te passen, kunnen partijen eenzijdig de overeenkomst opzeggen. Opzeggen van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

6. Aansprakelijkheid

Gebruiker is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de behandeling bij de wederpartij ontstaan, die een direct gevolg is van verwijtbare gedragingen van de gebruiker. Gebruikers aansprakelijkheid is beperkt tot het honorarium in betreffende behandeling vanaf het moment dat de gebruiker, aantoonbaar in gebreke is gebleven. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de wederpartij heeft genomen, al dan niet in overleg met de gebruiker. Wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes. De toepassing en het gebruik blijven altijd geheel voor het risico van de wederpartij.

7. Vertrouwelijkheid

Gebruiker behandelt gegevens van wederpartij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruiker zal in het kader van de behandeling alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. Evenzo zal de wederpartij, zonder uitdrukkelijke instemming van gebruiker, aan derden geen mededelingen doen over gebruikers aanpak, werkwijze e.d. dan wel de rapportages van gebruiker ter beschikking stellen.

Documenten die gebruiker in het kader van de behandeling maakt, staan volledig ter beschikking van de wederpartij. Gebruiker blijft gerechtigd om, met in acht name van het hierboven gestelde, gebruik te maken van alle door gebruiker gegenereerde documenten. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om protocollen en presentatiematerialen voor eigen gebruik te gebruiken.

8. Prijs en betaling

De door wederpartij te betalen prijs voor de behandeling van gebruiker is een integraal onderdeel van de overeenkomst met wederpartij. De prijs vormt onderdeel van de (schriftelijke) correspondentie met de wederpartij. Bij het aangaan van de overeenkomst ontstaat voor wederpartij een betalingsverplichting ter voldoening van de prijs. De wijze waarop door wederpartij aan de betalingsverplichting wordt voldaan is onderdeel van de overeenkomst. Indien wederpartij nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is gebruiker gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Al hetgeen wederpartij verschuldigd is, is direct opeisbaar door gebruiker indien wederpartij niet voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn/haar zaken en/of vorderingen, en wanneer wederpartij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

9. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Algemene bepalingen

13.  Intellectueel eigendom/ auteursrecht

13.1       Op alle door Pamela Veldema ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Pamela Veldema verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal.

13.2       Alles wat door Pamela Veldema is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van Pamela Veldema Dat geldt ook voor de door Pamela Veldema uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Pamela Veldema.

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de wederpartij, waarop ook gestelde of gedeponeerde voor gebruiker niet-verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door gebruiker zijn geaccepteerd.

14. Praktijk van Pamela Veldema is aangesloten bij de beroepsverengingen VBAG, RBCZ en NVNF. Vanuit deze beroepsverenigingen gelden ethische codes en een klachtenregeling.

Wormer 15 mei 2021

>